#آتش_به_اختیار_تمیز
ادامه ی فعالیت های فرهنگی و آموزشی واحد خواهران گروه جهادی حاج احمد متوسلیان در مناطق محروم
#جهاد_ادامه_دارد…
بسیج دانشجویـے تهران جنوب