🎥 اکران جهادی

فیلم یتیم خانه ایران در روستای زمیندر واقع در منطقه ی محروم بشاگرد در شهریور ماه ۱۳۹۶

به همت جهادگران

بسیج دانشجویی تهران جنوب

آتش به اختیار…