تریبون آزاد باموضوع 

ویژگی های رئیس جمهور من

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲