تریبون آزاد

دغدغه های دانشجویان هنر

سی ام بهمن ماه
۱۲:۳۰تا۱:۳۰

جهت نام نویسی به دفتربسیج دانشجویی مراجعه نمایید
باحضورمسئولین دانشگاه

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب