📃 دعوت شده اید…
توزیع دعوت نامه های سفر بسوی نور
به همت اعضای پایگاه شهید عزیزی
دانشکده هنر و معماری
امسال فرق داره…
بسیج دانشجویـے تهران جنوب