توزیع شربت و شرینی و بسته های معرفتی با محتوای نامه حضرت امیر به مالک اشتر

به بسیج دانشجویی  واحد خواهران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب