🍥 #خبری_در_راه_است…

ویژه برنامه پایگاه شهید همت

دردانشکده مدیریت و حسابداری

همراه با روایتگری به مناسبت نزدیکی اردوی بزرگ راهیان نور

بسیج دانشجویـے تهران جنوب