مقام معظم رهبریشعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» قرار می دهم.

(( سبزینه بهار طبیعت که زیباترین تغییر را در هستی تجلی می سازد، بهانه ای دانستیم که صمیمانه ترین تبریک را پیش کش جامعه دانش دوست و علم پرور ایران عزیز نماییم و آرزو کنیم تا همه جوانان خوش فکر و آینده ساز میهن اسلامیمان، با اتکال به خداوند سبحان، موفق و موید باشند.))

 

سال نو بر شما مبارک