😃 مسابقه “بزرگ” عکاسیِ
※.※.※ حماسه‌ حضور ※.※.※
💭 موضوع:
#راهپیمایی۲۲بهمن سال۹۶
🚩 ویژه‌ی اساتید، کارکنان و دانشجویان تهران جنوب