همایش “از پی نور آمده “

باموضوع گرایش اروپاییان به اسلام
به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی تهران جنوب
دوشنبه ۲۲ آذر از ساعت ۱۲

الی ۱۴
دانشکده ادبیات و زبان خارجه