همایش 🔻
شخصیت شناسی به روش MBTI
سخنران: مهندس نوری
زمان: ۲۸بهمن ماه ازساعت۱۲:۲۰
مکان:دانشکده مدیریت
بسیج دانشجویـےتهران جنوب