🔸پخش شربت وگل و شیرینی و پک فرهنگی

※به مناسبت عید بزرگ مبعث در دانشکده

مدیریت به همت اعضای

پایگاه شهید همت

بسیج دانشجویـے تهران جنوب