🔹واحدخواهران گروه جهادی حاج احمدمتوسلیان برای فعالیتهای فرهنگی و آموزشی درمدرسه یاران مهدی(عج)واقع درروستای (اشرف آباد)حضوریافتند
بسیج دانشجویـے تهران جنوب
🌀 | #آتش_به_اختیار…