💢 روزی دغدغه #جوانی دفاع و حفظ اقتدار امنیت ملی و حفظ جان #نمایندگان منتخب ملت، جان عزیزش را فدا کرد که نماینده گان برای حق مردم و پیشبرد اهداف انقلاب قدم بردارن.
روزی هم #تصویر جمعی از همان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ژست هایی #سخیف در حال عکس گرفتن با خانم موگرینی منتشر می شود . دغدغه سلفی گرفتن با خانم موگرینی ، به مثابه #سلبریتی سیاست زدگان، یک رسوایی بزرگ است. نه برای یک جریان یا جناح سیاسی، بلکه برای فرهنگی که سالها سیاست ورزی را شعبه ای از دینداری معرفی کرده و واژگان ”

خدمت” و ” تکلیف” را بی محابا مصرف کرده است. سلبریتی ها جای متفکرین ، رسانه ها جای معلّمان و اپورچونیست ها جای تکلیف گرایان را تنگ کرده اند. نظام تعلیم و تربیت ما آشکارا زمین گیر شده و ما درمان آنرا در نسخه هایی چون ۲۰۳۰ می جوییم.
#نمایندگان_امانتدار_خوبی_نبودند
#شهید_تیموری_شرمنده_ایم…