📽 صدا ※ دوربین ※ روان
اکران فیلم سینمایی بامحوریت
اختلال روانشناسی(اسکیزوفرنی)
زمان:چهارشنبه۲ اسفندازساعت۱۲
ویژه خواهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
بسیج دانشجویـےتهران جنوب