این سفر، نه سفر توفیق است نه سفر لیاقت، این سفر سفر انتخاب است. انتخاب نفس کشیدن در طبقات بالاتر آسمان. انتخاب اکسیژن های با درصد بالا که ریه های دلتنگی و دوده گرفته مان را باز کند تا نفسی عمیق بکشیم. نفس بکشیم تا بخاطر بیاوریم که اهل آسمان نمیتوانند به زمین خو بگیرند !
سفر ها بهانه هستند تا مسافر بودنمان را از خاطر نبریم. بهانه اند که یادمان باشد هرچه سبکبال تر باشی، اسوده تری و هر چه پیش میآید، گذشتنی ست. سفری که بهانه ی #پرواز را به دستمان بدهد و بخاطر بسپاریم که تا خدا هست میتوان شهید شد…

سفری در راه است
شما هم رسانه باشید
راهیان نور۱۳۹۵
بسیج دانشجویی
دانشگاه آزاداسلامی تهران جنوب