بازدید ریاست واحد دکتر دانشیان از دفاتر بسیج دانشجویی دانشکده فنی مهندسی