تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ، عصر امروز با حضور هادی قاسمی مسئول بسیج دانشجویی ناحیه تهران در مجتمع دانشجویی ۱۳ آبان برگزار شد.

برادر احمد فرد باستان معارفه و برادرعلی اکبر بادامه جاه تودیع شدند