مراسم بدرقه کاروان اردو جهادگران بسیجی تهران جنوب با حضوردکتر فرهاد رهبر