پایگاه فنی

بسیج عبارت است از

دانشکده فنی و مهندسی